Tresiba Flextouch 100 E/mL restnoterad

2024-04-26

Tresiba Flextouch 100 E/mL, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna är restnoterad och väntas åter i början av januari 2025.

(Nyhet uppdaterad 2024-04-26, granskad 2024-05-23)

Behandlingsalternativ

  • Vid typ 2-diabetes med nattliga hypoglykemier rekommenderas i första hand Toujeo (insulin glargin 300 E/mL) och Abasaglar 100 E/mL, se Rekommenderade läkemedel för vuxna (regionuppsala).
  • Tresiba Penfill 100 E/mL, cylinderampull och Tresiba Flextouch 200 E/mL, förfylld injektionspenna berörs inte av restsituationen.

Att tänka på

  • Vid byte till Toujeo eller Abasaglar kan bytet göras enhet för enhet baserat på dosen för Tresiba. Toujeo och Abasaglar är dock inte bioekvivalenta och inte direkt utbytbara. Byte av långverkande insulin kan kräva dosändring. Noggrann kontroll av blodsockervärden rekommenderas under övergången och de närmast påföljande veckorna. Informera patienten om att dosändringen tar flera dygn innan genomslag och effekt.
  • Tresiba cylinderampull kan användas i injektionspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus. Vid byte krävs nytt recept på både insulin och injektionspenna.
  • Vid byte till Tresiba 200 E/mL behövs ett nytt recept. Tänk på att antal enheter blir samma som för Tresiba 100 E/mL. Det är bara koncentrationen av insulinet som är dubblerat vilket innebär att man injicerar mindre vätska. Det är viktigt att även informera patienten om detta. 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se