Läkemedel till asylsökande och tillståndslösa

Nedan beskrivs förskrivning och subvention av läkemedel till personer som är asylsökande eller befinner sig i landet utan tillstånd.

Personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd (kallas ibland också ”papperslösa" eller "tillståndslösa”) har rätt till vård och läkemedel på samma villkor som asylsökande. Detta är till exempel personer som saknar visum eller arbetstillstånd och håller sig undan från Migrationsverket eller polisen. Det kan också vara personer som fått avslag på asylansökan eller som tidigare haft uppehållstillstånd för studier eller arbete och inte lämnat landet då detta löpt ut.

I Region Uppsala hanteras även asylsökande och utländska studenter som beviljats folkbokföringsgrundande uppehållstillstånd men ännu inte fått personnummer via Skatteverket enligt rutinen för receptförskrivning till patient utan personnummer, se nedan.

Asylsökande och tillståndslösa omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige, utan har en egen läkemedelssubvention. Denna subvention gäller bara för läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen. För personer som har fyllt 18 år gäller subventionen endast förskrivning i samband med vård som inte kan anstå, mödrahälsovård och vård vid abort. Vad som ingår i begreppet "vård som inte kan anstå" lämnas att avgöras av den medicinska professionen. Subventionen gäller inte preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning eftersom de i de allra flesta fall inte är att betrakta som ett läkemedel utskrivna för att förebygga eller behandla en sjukdom. Däremot gäller subvention för preventivmedel som skrivs ut av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå. Subventionen gäller inte heller läkemedel vid fertilitetsbehandling.

  • Patienten betalar en egenavgift om högst 50 kronor vid varje expeditionstillfälle för läkemedel och varor förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Egenavgiften inkluderar även stomiartiklar som förskrivits på hjälpmedelskort. Om patienten har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle.
  • Patienten behöver inte betala egenavgift för förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra läkemedel eller kontrollera medicinering som förskrivits på hjälpmedelskort, såsom kanyler och glukosstickor (hela kostnaden ersätts).
  • För att subventionen ska gälla måste asylsökande vid köptillfället kunna visa upp giltigt LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan.

Receptförskrivning till patient utan personnummer

Det går att skicka e-recept åt patienter som saknar svenskt personnummer men har ett reservnummer i Cosmic (sista siffran är ersatt av en bokstav). Ett sådant recept kan inte skickas till apotekens gemensamma e-receptbrevlåda utan måste skickas till ett specifikt apotek, som väljs i listan. Förskrivaren måste alltså komma överens med patienten om vilket apotek patienten skall anlita.

  • Skriv bara recept på läkemedel inom förmånen (markerade i FASS med ett ”F”). Annars måste patienten betala fullt pris.
  • Förskrivningen omfattas inte av det generiska utbytessystemet. Läkemedlet byts därmed inte per automatik mot periodens vara på apotek. För att undvika onödiga extrakostnader på Migrationsverket eller regionen välj aktivt ett generiskt preparat eller ange Byt till periodens vara på receptet (fältet “Notera vid administrering” eller ”Information till apoteket”).
  • Varje uttag får gälla högst tre månaders förbrukning.
  • Om patienten är tillståndslös eller har uppehållstillstånd, men saknar personnummer anges UTill - Region Uppsala på receptet (fältet “Notera vid administrering” eller ”Information till apoteket”). Detta för att apoteket ska kunna identifiera situationen och fakturera regionen. I och med detta behövs inga ytterligare dokument. Förskrivarens arbetsplatskod och förskrivarkod ska alltid finnas enligt vanliga receptrutiner.
  • Bocka ur "Förmånsberättigad" på receptet i Utkorgen i Cosmic.

Smittskydd

För behandling av tillstånd som lyder under smittskyddslagen (till exempel kikhosta, HIV, TBC) gäller samma regler som för personer som är bosatta i Sverige. Det innebär att både sjukvård och läkemedel är kostnadsfria för patienten. Recept markeras som vanligt med Fritt enligt SML.

Barn som är asylsökande eller tillståndslösa

Alla barn under 18 år har samma rätt till fri sjuk- och tandvård samt läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen oavsett om de är svenska medborgare, asylsökande eller tillståndslösa. Subventionen gäller oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel. Läkemedel förskrivs på samma sätt som till vuxna utan personnummer, se ovan. Om barnet är tillståndslöst eller har uppehållstillstånd, men saknar personnummer ska således UTill - Region Uppsala anges på receptet.

Förskrivning av livsmedel till asylsökande eller tillståndslösa barn

Är barnet under 16 år gäller subventionen även livsmedel som skrivits ut av läkare på livsmedelsanvisning. Egenavgiften vid varje expeditionstillfälle är 50 kronor för högst tre månaders förbrukning och gäller livsmedel som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Om barnet är tillståndslöst ska UTill - Region Uppsala anges på livsmedelsanvisningen (fältet “Patientinstruktion” eller ”Information till apoteket”).

Läs mer

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se