Läkemedelsgenomgång

En sammanfattning av när och hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras.

Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37 förordar att patienter 75 år och äldre med minst 5 läkemedel samt patienter som har misstänkta läkemedelsrelaterade problem ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Föreskrifterna syftar till att säkerställa en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsterapi. Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Nedan följer en beskrivning över när och hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras.

Enkel läkemedelsgenomgång

Strukturerad kartläggning och säkerhetsvärdering av aktuell läkemedelsbehandling

När ska den göras?

 • Patienter som har eller misstänks ha läkemedelsrelaterade problem.
 • Vid inskrivning i slutenvård.
 • Vid läkarbesök i öppenvård om patienten är 75 år eller äldre och är förskriven minst fem läkemedel.
 • Vid påbörjad hemsjukvård eller inflyttning till särskilt boende.
 • Vid uppstart av dosdispenserade läkemedel.

En enkel läkemedelsgenomgång ska sedan upprepas minst en gång per år för de patienter som får vård av den kommunala hälso- och sjukvården.

Vad ska göras?

Är läkemedelslistan korrekt?

 • Vilka läkemedel är ordinerad och varför? 
 • Vilka av dessa använder patienten och hur (tex praktiska hanteringsproblem, sväljsvårighet, följsamhet)?
 • Vilka övriga läkemedel använder patienten (även receptfria och naturläkemedel)?
 • Uppdatera läkemedelslistan.

Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och säker?

 • Finns uppenbara interaktionsrisker, kontraindikationer, oavsiktlig dubbelordination eller orimliga doseringar?
 • Finns olämpliga läkemedel?
 • Förekommer biverkningar?
 • Om läkemedelsrelaterade problem finns, ta ställning till vilka av patientens läkemedelsrelaterade problem som kan lösas direkt och vilka som kräver en fördjupad läkemedelsgenomgång.

Ange i journalen

 • Vilka läkemedel patienten använder.
 • Vilka läkemedelsrelaterade problem patienten har.
 • Orsakerna till de åtgärder som vidtagits.
 • När och av vem som uppföljning ska genomföras.

Ge till patienten

 • Individuellt anpassad information om målen med läkemedelsbehandlingen, uppkomna läkemedelsrelaterade problem, vilka åtgärder som vidtagits och orsaken till åtgärderna.
 • Utskrift av en aktuell läkemedelslista.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Systematisk granskning och utvärdering av patientens samtliga ordinerade och använda läkemedel utifrån hälsotillstånd och behov.

När ska den göras?

Om patienten har kvarstående eller misstänkta läkemedelsrelaterade problem efter en enkel läkemedelsgenomgång.

Vad ska göras?

För varje ordinerat läkemedel ska:

 • Indikationen för läkemedlet kontrolleras – kvarstår tidigare indikation?
 • Behandlingseffekten värderas.
 • Doseringen av läkemedlet bedömas i förhållande till patientens fysiologiska funktioner.
 • Biverkningar utvärderas – är risken för biverkningar eller risken för interaktioner större än nyttan med läkemedlet?
 • Nyttan med läkemedlet värderas i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar.

Ange i patientjournalen

 • Vilka läkemedel patienten använder.
 • Målen för läkemedelsbehandlingen.
 • Vilka läkemedelsrelaterade problem patienten har.
 • Orsakerna till de åtgärder som vidtagits.
 • Vilka yrkesutövare som deltagit vid läkemedelsgenomgången.
 • När och av vem som uppföljning ska genomföras.

Ge till patienten

 • Individuellt anpassad information om målen med läkemedelsbehandlingen, uppkomna läkemedelsrelaterade problem, vilka åtgärder som vidtagits och orsaken till åtgärderna.
 • Utskrift av en aktuell läkemedelslista.

Symtomskattningsskalan PHASE-20 är ett verktyg som underlättar arbetet. För patienter som inte själva kan medverka vid symtomskattning används PHASE-Proxy. Ansvarig läkare kan med fördel ta hjälp av klinisk apotekare.

Apotekare i vården

Ta hjälp av apotekare i vården. Här kan du läsa om vad de kan hjälpa till med och hur du kontaktar dem. 

PHASE-20

Använd detta verktyg för att identifiera symtom som kan ha samband med läkemedelsbehandling hos äldre.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se