Läkemedelsgenomgång

En sammanfattning av när och hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras.

Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:9 förordar att patienter 75 år och äldre med minst 5 läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Föreskrifterna syftar till att säkerställa en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsterapi. Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Nedan följer en beskrivning över när och hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras.

Enkel läkemedelsgenomgång

När ska den göras?

Patienter 75 år och äldre med minst 5 läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång.

 • I samband med inskrivning i slutenvård.
 • Vid årskontroll i öppenvård.
 • Vid läkarbesök i öppenvård där läkemedelsförändringar sker.
 • Vid utfärdande av recept.
 • Vid påbörjad hemsjukvård.
 • Vid inskrivning i särskilt boende.
 • Vid initiering av dosdispensering.

Vad ska göras?

Är läkemedelslistan korrekt?

 • Vilka läkemedel är ordinerade? Styrka/dosering/ändamål? 
 • Vilka av dessa använder patienten?
 • Vilka övriga läkemedel använder patienten? Exempelvis naturläkemedel, receptfria läkemedel
 • Hur används läkemedlen? Exempelvis praktiska hanteringsproblem, sväljsvårigheter, följsamhet.

Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och säker?

 • Finns uppenbara interaktionsrisker, kontraindikationer, oavsiktlig dubbelordination eller orimliga doseringar?
 • Finns olämpliga läkemedel?
 • Förekommer biverkningar?

Åtgärda problem som går att lösa direkt.

Om problemen inte kan åtgärdas vid aktuellt tillfälle ska fördjupad läkemedelsgenomgång planeras in.

Ange i journalen

 • Aktuella läkemedel
 • Läkemedelsförändringar: Vilka? Varför? 
 • Behandlingsmål, planerad behandlingstid
 • Uppföljning: När? Hur? Av vem?
 • Säkerställ en fullständig och korrekt läkemedelslista 
 • Registrera diagnos/åtgärdskod

Ge till patienten

 • Individuellt anpassad information
 • En aktuell utskriven läkemedelslista

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Fördjupad läkemedelsgenomgång innebär en systematisk granskning och utvärdering av patientens samtliga ordinerade och använda läkemedel utifrån hälsotillstånd och behov. Syftet är att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem och att uppnå en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling.

När ska den göras?

En fördjupad läkemedelsgenomgång föregås alltid av en enkel läkemedelsgenomgång. Den ska erbjudas vid misstanke om kvarstående läkemedelsrelaterade problem som inte kan lösas vid den enkla genomgången.

Vad ska göras?

Kartlägg för varje sjukdom eller tillstånd

 • Har behandlingsmålet uppnåtts? 
 • Är befintlig läkemedelsbehandling den mest lämpliga?  
 • Kan icke-farmakologisk behandling – enbart eller som komplement till läkemedel – vara lämplig?  
 • Har patienten någon sjukdom eller tillstånd som saknar behandling?

Kartlägg för varje läkemedel

 • Finns en aktuell indikation?  
 • Har behandlingsmålet uppnåtts?  
 • Står behandlingseffekten i rimlig proportion till potentiella eller befintliga biverkningar?  
 • Hur stor är nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar?  
 • Finns det kontraindikationer?  
 • Ger läkemedlet upphov till relevanta interaktioner?
 • Är läkemedlet lämpligt för just denna patient?  
 • Är doseringen adekvat i förhållande till ålder och fysiologiska funktioner?  
 • Är regimen och behandlingstiden adekvat?  
 • Är läkemedelsformen lämplig? 

Ange i journalen

 • Aktuella läkemedel
 • Vilka läkemedelsrelaterade problem finns?
 • Läkemedelsförändringar: Vilka? Varför? 
 • Behandlingsmål, planerad behandlingstid
 • Uppföljning: När? Hur? Av vem?
 • Säkerställ en fullständig och korrekt läkemedelslista 
 • Vilka yrkesutövare som deltagit
 • Registrera diagnos/åtgärdskod

Ge till patienten

 • Individuellt anpassad information 
 • En aktuell utskriven läkemedelslista

Apotekare i vården

Ta hjälp av apotekare i vården. Här kan du läsa om vad de kan hjälpa till med och hur du kontaktar dem. 

PHASE-20

Använd detta verktyg för att identifiera symtom som kan ha samband med läkemedelsbehandling hos äldre.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se