PHASE-20

Symtomskattningsskalan PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter.

PHASE-20 används främst inför läkemedelsgenomgångar. Tillsammans med läkemedelslista och diagnosuppgifter utgör PHASE-20 ett underlag för optimal läkemedelsbehandling. PHASE-20 kan också användas för att utvärdera effekten av förändringar i läkemedelsbehandlingen. Skalan består av 19 symtom, som identifierats som vanliga i samband med läkemedelsrelaterad problematik hos äldre, samt en öppen "övrigt"-fråga. 

PHASE-blanketterna hittar du på den här sidan eller via länk från Cosmic. Blanketterna kan antingen fyllas i elektroniskt eller skrivas ut och fyllas i för hand.

Aktuellt maj 2023: Samtliga blanketter och instruktioner har genomgått tillgänglighetsanpassning för att tillgodose lagkrav. Innehållet är oförändrat.

PHASE-20 finns i olika varianter för olika situationer:

PHASE-20 in English

Blanketter för öppenvård, särskilt boende samt personalinstruktionen finns även på engelska. 

Särskilt boende och hemsjukvård

PHASE-20 används för personer på särskilt boende och i hemsjukvård som själva kan medverka i bedömningen. En sjuksköterska, undersköterska eller ett vårdbiträde går igenom frågorna tillsammans med den äldre och fyller i svarsalternativen. Det finns en särskild instruktion att ladda ner för personal som hjälper till med skattningen.

Öppenvård

PHASE-20 finns också i en version för användning i öppenvård, där instruktioner om hur skalan fylls i ges till patienten på baksidan. Den versionen kan med fördel användas inför besök hos husläkare. PHASE-20 kan då skickas hem till patienten i förväg för att sedan användas som utgångspunkt för samtal om läkemedelsanvändning.

PHASE-Proxy

För personer som inte kan medverka i bedömningen och därför är beroende av att någon annan skattar för deras räkning, exempelvis de med framskriden demenssjukdom, används PHASE-Proxy. De symtom som efterfrågas i PHASE-Proxy är därför möjliga att identifiera för annan person än den som själv upplever dem. Proxy betyder "genom ombud".

Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. I arbetet har demensexperter, länets två demensnätverk, och ett flertal demensboenden deltagit. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre.

Arabiska, assyriska, dari och finska

PHASE-20 finns också tillgängligt på arabiska, assyriska, dari och finska i versioner att användas för vårdtagare som har svårigheter att förstå den svenska blanketten. I dessa versioner finns all information också på svenska för att underlätta användningen.

Blanketterna genomgår för tillfället tillgänglighetsanpassning och publiceras inom kort. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta Mariann Hedström. 

Referenser

Frågor och svar om PHASE-20

Kontakt

Mariann Hedström

Sjuksköterska, docent

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

E-post: Mariann.hedstrom@pubcare.uu.se