Vårdgaranti

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och syftar till att patienten ska få den vård den behöver inom en viss tid.

Inom den specialiserade vården gäller garantin för planerad vård då patienten söker vård för ett nytt hälsoproblem. Inom primärvården gäller garantin för bedömning av ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller utebliven behandlingseffekt. Vårdgarantin gäller enbart i den region som patienten är folkbokförd i.

 

Patientens val och möjligheter

En patient har möjlighet att välja öppenvård, primärvård, öppenspecialistvård och öppen högspecialiserad vård i annan region. Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i patientens hemlandsting eller i den region där patienten söker vård i måste dessa remisskrav följas.

I det fall hemregionen eller berörd vårdregion kräver remiss till den öppna specialistvården kan även andra regioner utfärda sådan remiss.

Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör hur snabbt vård kan erhållas. Valfrihet är alltså ingen rättighet att få vård inom en viss tid.

Vid slutenvård i annan region måste patienten ha en valfrihetsremiss från berörd enhet i hemregionen som attesterats av verksamhetschefen.

Ditt ansvar som vårdgivare i relation till patienten

Det är ditt ansvar som vårdgivare att informera patienten om beräknad väntetid och se till att patienten får besök och behandling/operation inom vårdgarantins gränser. Patienten är inte skyldig att känna till lagkrav, ställa frågor eller hävda sin vårdgaranti.

Ansvaret innebär att du som vårdgivare behöver säkra att det finns rutiner som ligger i linje med vårdgarantins intentioner. Exempelvis att information i kallelse och remisser om väntetider stämmer, att förutsättningar för dialog med patienten finns och att patienten får information och kan komma i kontakt med aktuell mottagning vid frågor.

Vårdgarantins gränser inom Region Uppsala

Valfrihet för vårdgivare

Mer om vårdgarantin