Funktionshinder

Inom FoU Socialtjänst arbetar vi med funktionshinderfrågor som har koppling till kommunernas insatser, främst inom socialpsykiatri och LSS samt angränsande hälso-och sjukvård.

Samverkan och delaktighet

Uppdrag inom Region Uppsalas kunskapsstyrning

  • Processledare i LPO psykisk hälsa (lokalt programområde).
  • Processledare i lokal arbetsgrupp om schizofreni.
  • Representant i nationell arbetsgrupp om schizofreni.

Brukarinflytande

Våra uppdrag inom funktionshinderområdet har stort fokus på att lyfta brukarnas kunskaper om den verksamhet de tar del av samt att utjämna den maktskillnad som finns i mötet mellan brukare och profession. Till exempel handleder och utbildar vi brukarrevisorer.

Vi driver även ett projekt för att öka patienter och brukares delaktighet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i kommunernas och regionens verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Här arbetar vi tillsammans med verksamheterna och brukare för att implementera länsgemensamma riktlinjer för delaktighet (ViS-dokument). Projektet bistår också implementeringen av Patientkontrakt i kommunerna. För mer information, kontakta projektledare Karolina Mark.

Kompetensutveckling

Första hjälpen till psykisk hälsa

FoU Socialtjänst har i uppdrag att samordna instruktörerna för det suicidpreventiva utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) i länet, samt att vara ett stöd för instruktörerna i arbetet med att ge utbildningarna.

Hoarding

Vi driver också ett projekt för kunskapshöjning inom området hoarding och samlarproblematik. Projektledare är Maricel Knechtel.

Kartläggningar och uppföljningar

Vi ger stöd till kommunerna vid systematisk uppföljning och förbättringsarbete.

Nationellt kunskapsstöd

Vi deltar i ett nätverk om funktionshinderfrågor med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och sprider informationen därifrån till kommunerna och angränsande hälso-och sjukvård i länet. 

Person som sitter framför dator.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.
Två personer läser böcker

Kunskapsbank

Sök på "funktionshinder" för att läsa rapporter och annat vi skrivit som berör området.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare

Karolina Mark