Funktionshinder

Inom FoU Socialtjänst arbetar vi med funktionshinderfrågor som har koppling till kommunernas insatser, främst inom socialpsykiatri och LSS samt angränsande hälso-och sjukvård.

Samverkan och delaktighet

Våra uppdrag inom funktionshinderområdet har stort fokus på att lyfta brukarnas kunskaper om den verksamhet de tar del av samt att utjämna den maktskillnad som finns i mötet mellan brukare och profession. Till exempel handleder och utbildar vi brukarrevisorer.

Kunskapsstyrning 

  • Processledare i lokal arbetsgrupp om schizofreni.
  • Kommunrepresentant i nationell arbetsgrupp om schizofreni.

Nationellt kunskapsstöd

Vi deltar i ett nätverk om funktionshinderfrågor med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och sprider informationen därifrån till kommunerna och angränsande hälso- och sjukvård i länet. 

Stöd vid verksamhetsutveckling

Vi ger stöd till kommunerna vid systematisk uppföljning och förbättringsarbete. 

Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA

FoU Socialtjänst har i uppdrag att samordna instruktörerna för det suicidpreventiva utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) i länet, samt att vara ett stöd för instruktörerna i arbetet med att ge utbildningarna.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Sök på "funktionshinder" för att läsa rapporter och annat vi skrivit som berör området.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Karolina Mark

Handläggare