Så säkras eltillförseln till Uppsalas nya elbussar

2022-05-11

Nyligen fick Uppsala sina första bussar drivna av enbart el. De är nu en del av Gamla Uppsala Buss fordonsflotta som bemannar Uppsalas stadslinjenät. Målet är att köpa in fler elbussar i närtid för att minska kollektivtrafikens klimatpåverkan ytterligare. Expansionsmöjligheten är dock begränsad på grund av kapacitetsbrist i elnätet i hela Mellansverige.

Porträtt på Håkan Moberg och Hanna Marklund vid stadsbussdepån i UppsalaHåkan Moberg, teknikförvaltare på Fastighet och service har varit med från start när planerna om en ny stadsbussdepå kom på tal. Han arbetar nu med att säkerställa att det finns tillräckligt med eleffekt för att kunna driva hela anläggningen.

–I dagsläget har vi efter förhandlingar med vår elleverantör fått loss en relativt begränsad effekt under dagtid (06–22) och dubbelt så mycket under nattetid (22–06), säger Håkan Moberg.

Kapacitetsbristen ställer stora krav på mätning

Begränsningarna av den maximala effekten som kan förbrukas samtidigt ställer stora krav på att kontinuerligt mäta elförbrukningen. Det avtal som nu finns med elleverantören innehåller sanktionsmöjligheter om mer effekt än vad som är tillåtet används. Vid upprepade överträdelser kan elleverantören i värsta fall stänga av strömmen helt och hållet.

Det är tuffast att klara begränsningarna på morgonen under vinterhalvåret. Det beror på att förutom elbussarna värms övriga bussar upp med el. Men vi har bra dialog med vår elleverantör och relationerna är goda.

Håkan Moberg, teknikförvaltare

Osäkra faktorer försvårar beräkningarna

Hanna Marklund, teknikförvaltare på Fastighet och service arbetar bland annat med en beräkningsmodell för att hålla koll på nuvarande förbrukning och simulera framtida energibehov. Hon började så sent som i december 2021 och är en viktig pusselbit för att säkerställa att avtalet med elleverantören hålls.

–Det gäller att sköta sig. Och det ligger på mitt bord att följa upp all data vi har, säger Hanna Marklund.

Till sin hjälp har Hanna Marklund även en examensarbetare. De kartlägger tillsammans de nya elbussarnas effektbehov och kollar på hur många elbussar som är möjliga att få in med nuvarande tidtabell samt kort- och långsiktiga effektbegränsningar.

Det är många faktorer som är osäkra vilket gör det svårt att skapa bra beräkningsmodeller. Men vi lär oss nya saker hela tiden och vi utvärderar våra modeller löpande

Hanna Marklund, teknikförvaltare

60 elbussar planeras att köpas in

Den långsiktiga ambitionen är att få in cirka 60 elbussar i Uppsalas stadslinjenät inom fem år. Målet är att köpa in cirka 10 nya bussar per år. Kapacitetsbristen påverkar dock möjligheten att köpa in bussar i önskad takt.

–Med nuvarande kapacitet är min bedömning att vi kan få in cirka 20 bussar i stadslinjenätet. I slutet på december 2022 kommer vi om allt går enligt plan få tillgång till 25% mer effekt under nattetid. Med skohorn kan vi då få in cirka 30 elbussar. Under de tre närmaste åren kan vi förmodligen hålla expansionstakten. Därefter måste det hända något i stamnätet för att vi ska kunna ladda fler elbussar, säger Håkan Moberg.

Alternativa lösningar utreds

Eftersom nuvarande kapacitetsbegränsningar ligger utanför vad som är möjligt att påverka själv utreds alternativa lösningar för att kunna använda mer el främst dagtid under vinterhalvåret.

–Ett möjligt alternativ för att öka den totala tillgängliga effekten är att antingen producera el lokalt eller lagra energi själva. Vi kollar på vad vi kan göra själv och vad vi kan göra tillsammans med andra, säger Hanna Marklund.

Kontakt

Niklas Lundengård

Kommunikatör