Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken skapar möjlighet att på ett hållbart sätt knyta ihop regionen. Målet är att så många som möjligt ska kunna gå, cykla och använda kollektivtrafik för sina dagliga resor. På så sätt minskar såväl klimatavtrycket som behov av utrymme i länets städer. Genom att kollektivtrafiken ökar tillgängligheten utvidgas arbets- och utbildningsmarknaden, vilket starkt bidrar till såväl regionens sysselsättning som utveckling.

Kollektivtrafiken i Region Uppsala går under en politisk nämnd, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Nämnden har en egen förvaltning som heter Trafik och samhälle. Under varumärket UL utför förvaltningen länets kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag.

Kollektivtrafiken är viktig för hållbar regional utveckling. Därför beslutar regionfullmäktige över målen och de övergripande strategierna. De flesta övriga politiska beslut som rör kollektivtrafiken tar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hand om.

Du kan påverka

Du som bor i Uppsala län kan påverka hur kollektivtrafiken ska utvecklas, dels genom att rösta i regionvalet dels genom att delta i medborgardialoger och samråd.

Kollektivtrafiken utvecklas i samarbete med kommunerna i Uppsala län och med Trafikverket. Trafik och samhälle deltar i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Förvaltningen ansvarar även för cykel- och gångbanor som ansluter till kollektivtrafiken.

UL är vårt varumärke

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, om de är anmälda hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik organiseras av Trafik och samhälle och bedrivs under varumärket UL. 

Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Trafik och samhälle. Den finansieras ungefär till hälften av biljettintäkter och resten är skattemedel. 

Länkar

Länets kollektivtrafik utförs av UL.

För dig som arbetar med dessa eller relaterade frågor.

Samverkanswebben