Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Om Kultur och bildning

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Region Uppsalas folkhögskola och Wiks slott.

Vi finansierar regional kulturverksamhet

Region Uppsala finansierar tillsammans med staten regionala kulturinstitutioner och konsulentverksamheter. Region Uppsala är finansiär och huvudman för Musik i Uppland och Upplandsmuseet vilka båda är stiftelser med egna styrelser.

Kultur och bildning handlägger även regionens stöd till andra organisationer som verkar i hela länet, till exempel studieförbund och ungdomsorganisationer samt till konstnärer och kulturarbetare i form av bidrag och stipendier.

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen

Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet tar Kultur och bildning fram en regional kulturplan som anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet. Kulturplanen är flerårig och ligger till grund för Kulturrådets beslut om statsbidrag.