Vänstersidig ouppmärksamhet

För att utföra uppgifter i vardagen behöver vi kunna uppmärksamma allt det som händer runt omkring oss. Vår uppmärksamhet behöver vara fördelad över hela uppmärksamhetsfältet. För att kunna röra oss säkert och ändamålsenligt behöver vi vara medvetna om var vår kropp är placerad i förhållande till vår omgivning.

Vad är vänstersidig ouppmärksamhet

I hjärnan styr höger hjärnhalva vänstra sida av kroppen och tvärtom. Vänstersidig ouppmärksamhet, ibland kallad neglekt, uppstår oftast vid skador i hjässloben i höger hjärnhalva. Ungefär hälften av de personer som drabbas av en högersidig hjärnskada uppvisar tecken på vänstersidig ouppmärksamhet under de första veckorna efter insjuknandet. För det mesta minskar symptomen snabbt, men för vissa personer kan de bli bestående. Skador i vänster hjärnhalva kan också leda till ouppmärksamhet, då på höger sida. Detta är mindre vanligt och avklingar vanligtvis snabbare och leder till mindre svårigheter.

Vänstersidig ouppmärksamhet innebär en oförmåga att medvetet uppmärksamma sinnesintryck från syn, hörsel och känsel från vänster sida. Svårigheterna att uppfatta informationen ökar ju längre ut till vänster informationskällan finns. Personen har svårt att uppfatta sin kropp och rummet som omger den. Det som är nedsatt är förmågan till uppmärksamhet för intryck och information via syn, hörsel och känsel. Detta oberoende av om personens synförmåga, hörsel eller känsel är nedsatt eller välfungerande.

Vid vänstersidig ouppmärksamhet är personens uppmärksamhet påverkad. Men för dessa personer är vanligtvis även motorik och självmedvetenhet påverkad.

Normal visuell uppmärksamhet inomhus och vänstersidig visuell ouppmärksamhet inomhus.
Normal visuell uppmärksamhet inomhus och vänstersidig visuell ouppmärksamhet inomhus.

Perception

Personen med vänstersidig ouppmärksamhet uppmärksammar inte med sina sinnen informationen från vänster om uppmärksamhetsfältet. I trafiken kan det exempelvis göra att personen varken med syn eller hörsel uppmärksammar ett fordon som närmar sig från vänster.

Motorik

Personen använder inte sin motorik utan är passiv i den vänstra kroppshalvan. Till exempel plockar hen enbart upp föremål med sin högra hand, även om vänstra handen är fungerande.

Självmedvetenhet

Personen har nedsatt förmåga att förstå sina begränsningar och vilka svårigheter de ger i vardagslivet. Detta är vanligt vid all högersidig hjärnskada och leder till att hen överskattar sin förmåga. Personen förstår därför inte nyttan av att använda strategier eller hjälpmedel, eftersom hen inte upplever att de behövs.

Varför uppstår vänstersidig ouppmärksamhet?

Hjärnhalvorna fungerar olika när det gäller att uppfatta och hantera sinnesinformation. Höger hjärnhalva uppmärksammar sinnesintryck från både höger och vänster sida. Vänster hjärnhalva är mer specialiserad och uppfattar mest sinnesintryck från höger sida. Vid en vänstersidig hjärnskada kan höger hjärnhalva kompensera för den skadade vänstra sidan. Den mer specialiserade vänstra hjärnhalvan kan emellertid inte kompensera för skadorna i höger hjärnhalva.

Illustrationer som visar normal visuell uppmärksamhet utomhus och vänstersidig visuell ouppmärksamhet utomhus.
Normal visuell uppmärksamhet utomhus och vänstersidig visuell ouppmärksamhet utomhus.

Vilka följder har vänstersidig ouppmärksamhet?

Vilken påverkan den vänstersidiga ouppmärksamheten har på vardagslivet varierar avsevärt.
För vissa är vardagsaktiviteter svåra att genomföra. Det är ofta svårt att klä på och av sig och att sköta sin egen hygien självständigt. Personen har ofta svårt att orientera sig i nya miljöer. Att läsa och äta kan innebära svårigheter eftersom ord eller mat till vänster inte uppmärksammas. Omedvetenhet om ouppmärksamheten kan leda till att personen hamnar i farliga situationer. Detta på grund av avsaknad av förmåga att upptäcka varningssignaler medför en ökad olycksrisk i samhället och i hemmet. Allt detta gör att personer med vänstersidig ouppmärksamhet ofta är beroende av stöd från andra människor för att klara sin vardag.

Vad kan man göra?

Bedömning

Bedömning görs för att fastställa vilka svårigheter och riskbeteenden som personen har. Den görs genom att observera personen i vardags- och bedömningssituationer.

Behandling

Vid behandling av vänstersidig ouppmärksamhet är fokus på att öva upp personens förmåga att uppmärksamma sinnesintryck från vänster sida. För att behandling ska kunna vara framgångsrik behöver personen vara medveten om sin sina svårigheter. Syftet är att skapa en vana att medvetet ha uppmärksamhet av det till vänster om sig. Att utveckla detta beteende kommer till att börja med vara en mycket medveten insats men efter konsekvent och repetitiv övning kan det bli ett omedvetet beteende (en vana).

Detta kan tränas med undervisningsstrategier från en annan person, man kan placera blinkande markörer på vänster sida av en dator eller ett på ett bord och röda linjer i vänstermarginalen i en text. Om avsökningen till vänster sida kombineras med bålrotation har den visat sig ha en större effekt. Träning med prismaglasögon som flyttar synfältet till vänster kan också förbättra förmågan till uppmärksamhet åt vänster. Intensiv motorisk träning med vänster kroppshalva har i vissa fall givit minskade besvär.

Kompensatoriska strategier

Flera olika kompensationsstrategier kan användas för att förbättra förmågan att uppmärksamma intryck på vänster sida och i sin tur öka säkerheten och personens oberoende i vardagen. Här är några strategier som används.

Förstärkning av information
Denna strategi syftar till att förstärka sinnesinformation från vänster sida för att få den att kunna konkurrera med informationen från höger sida. Exempelvis kan man för att undvika kollision med en dörrpost, tydligt markera dess vänstra sida med en röd varningsskylt

Flytta information i rummet
Viktig information placeras där personen lättast kan uppfatta den. Ett exempel på att snurra på tallriken så att kvarvarande mat hamnar på höger sida och lättare kan uppmärksammas.

Minska informationen
Genom att minska informationen från höger sida kan möjligheterna öka att sensorisk information från vänster sida uppmärksammas. Att täcka över höger öga eller höger sida av synfältet på båda ögonen ökar uppmärksamheten till vänster.

En annan person påminner
Ett annat sätt är att en annan person konsekvent och aktivt påminner personen om att flytta uppmärksamheten till vänster.

Byte av informationskanal
När uppgiften att uppfatta text till vänster blir för krävande i böcker, tidskrifter och datorskärmar, kan ljudböcker och talsynteser på datorer, surfplattor och mobiltelefoner underlätta informationsinhämtning.

Assistans och individualiserat stöd

Det är vanligt att en person med vänstersidig ouppmärksamhet också har andra funktionsnedsättningar som kan vara mer uppenbara, som omfattande motorisk eller att personen är oförmögen att muntligt kommunicera. Det är viktigt att stöd är utformat för att kompensera för alla personens funktionsnedsättningar, inklusive deras ouppmärksamhet på vänster sida och dess inverkan på vardagslivet.  

Faktagranskare

Björn Johansson, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Version: 2021-06-11

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet i Uppsala län till personer med förvärvad hjärnskada.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om förvärvade hjärnskador.