Alternativ till tablett Adalat vid Raynauds fenomen

2024-04-16

Adalat (nifedipin), tablett 10 mg och 20 mg har avregistrerats på läkemedelsföretagets begäran.

Nifedipin är en kalciumflödeshämmare som bland annat används för lindring av Raynauds fenomen. 

Vid Raynauds fenomen rekommenderas snabbverkande nifedipin i första hand bland kalciumflödeshämmare. Normal dosering är 10–20 mg cirka 30 minuter före köldexposition, max tre gånger per dag. Rekommenderad startdos är 10 mg. 

För produktinformation, se:

Behandlingsalternativ

Adalat Oros, depottablett 30 mg

Adalat Oros, depottablett 30 mg en gång per dag kan prövas vid behov av stående behandling. Starta med lägsta dos och titrera efter individuell respons och tolerans till max 60 mg per dag. Vissa patienter tolererar depotberedningen bättre än tablettberedningen, medan andra får bättre effekt av tablett eller kapsel med snabb frisättning.

Nifedipin 10 mg, licensalternativ

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. Enskild licens krävs.

Namn: Nifedipin AL, mjuk kapsel 10 mg, 100 stycken.
Tillståndsinnehavare: Aliud Pharma GmbH Tyskland.
Pris: cirka 200 kr, varunummer 783854.
Produktinformation: Nifedipin AL, mjuk kapsel 10 mg - tyska (pdf)
Ledtid: 1-2 dagar, finns i lager hos distributör.

Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. 

Andra kalciumflödeshämmare

Snabbverkande nifedipin är den enda kalciumflödeshämmaren som är indicerad vid Raynauds fenomen. Individuell respons på övriga kalciumflödeshämmare varierar. Som alternativ behandling vid behov av stående behandling vid Raynauds fenomen kan annan kalciumblockerare prövas, förslagsvis amlodipin i dosen 5–10 mg per dag. Även felodipin depottablett i dosen 5–10 mg per dag kan prövas. Observera att amlodipin och felodipin är olämpliga som situationsprofylax på grund av lång tid till Cmax. 

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Förskrivning av licensläkemedel (regionuppsala.se).

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se