Målområde - nära

Vård finns nära mig på nya sätt

Att vården finns nära på nya sätt betyder för invånaren att: 

  • Vård jag behöver ofta finns nära mig större delen av dygnet

  • Vården kommer hem till mig

  • Jag väljer min hälsocentral

  • För mig som finns långt bort finns närmottagningar 

  • Digitala stöd och kontaktvägar är integrerade delar i min vård 

Inom ramen för målområdet nära pågår ett antal projekt: 

Närmottagningar

Under 2021 utreds var länets planerade närmottagningar ska placeras samt vilket utbud av vård de ska ha. Mottagningarna är tänkta att finnas i de delar av länet där man som invånare har långt till sin vårdcentral. Där kommer enklare vård att erbjudas så som hälsovård, såromläggningar och provtagningar. 

Digitala vårdrum

I den nära vården finns planer på att utveckla så kallade digitala vårdrum. Där kan patienten få stöd vid digitala möten tillsammans med sin fasta vårdkontakt eller det vårdteam som omger patienten. Det är särskilt angeläget för de invånare som har långt till vården och inte har möjlighet att använda digitala lösningar i sitt hem.

Vård i hemmet

Inom projektet Vård i hemmet har en kartläggning genomförts av vilka olika former av vård i hemmet som finns och under året kommer projektet att lämna förslag på hur denna vård kan utvecklas och samordnas på ett bättre sätt jämfört med idag.

Äldremottagningar

Ytterligare ett projekt inom målområdet pågår, med fokus på hur vi på bästa sätt ska kunna ta hand om invånare äldre än 75 med komplexa behov. Pilotprojektet innebär att ett antal vårdcentraler testar nya arbetssätt för målgruppen genom så kallade äldremottagningar. Här handlar det om att identifiera individer som riskerar att få stora behov framöver och att genomföra förebyggande insatser tillsammans med berörda aktörer samt följa upp systematiskt så att målgruppen i möjligaste mån kan undvika onödig sjukhusvård.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration