Målområde - nära

Vård finns nära mig på nya sätt

Att vården finns nära på nya sätt betyder för invånaren att

  • Vård jag behöver ofta finns nära mig större delen av dygnet.
  • Vården kommer hem till mig.
  • Jag väljer min hälsocentral.
  • För mig som finns långt bort finns närmottagningar. 
  • Digitala stöd och kontaktvägar är integrerade delar i min vård. 

Inom ramen för målområdet nära pågår ett antal projekt. 

Vård i hemmet

Projektet ska utveckla en mer personcentrerad, samordnad och proaktiv vård i hemmet. Inledningsvis har fokus varit vuxna som får vård i hemmet och en kartläggning har genomförts för att identifiera vilka olika former av vård i hemmet som finns, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Tillsammans med flera olika verksamheter som utför vård i hemmet kommer lösningar för att förbättra vården att utformas. 

Tillsammans med länets kommuner ska projektet ta fram en länsgemensam samverkanslösning för palliativ vård i hemmet. Projektet jobbar även vidare med hur de olika verksamheter som finns inom länet idag kan samordnas på ett bättre sätt när patienter har behov av vård i hemmet.

Palliativ vård i hemmet

Målet med delprojekt Palliativ vård i hemmet är att skapa en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård i hemmet för patienter i behov av palliativ vård. Syftet är att ta fram en länsgemensam samverkansmodell för palliativ vård i hemmet inom Uppsala län där såväl den allmänna som specialiserade palliativa vården ingår.

Länsgemensam samverkansmodell palliativ vård (pptx)

Närmottagningar

Närmottagningar ska finnas för dem som bor på landsbygden och har långt till närmaste vårdcentral. Det vårdutbud som kan komma att erbjudas är mottagning hos distriktssköterska, såromläggningar, enklare provtagning, bvc, hjälp med digitala vårdmöten med mera. Förslag finns framtaget och är under politisk beredning. Principer för var i länet det finns behov av närmottagningar har lämnats inom ramen för uppdraget att ta fram en etableringsplan för den nära vården, även den under politisk beredning.

Patientens egenmontorering (PEM)

Egenmonitorering gör det möjligt för patienter att mäta sina värden hemma, med hjälp av digital teknik. I tjänsten kan både patient och vårdgivare följa patientens värden och agera om något försämras. Införandet är en viktig del i omställningen till Effektiv och nära vård.

För patienten innebär egenmonitorering att de kan vara aktiva och få bättre kontroll över sin hälsa. De behöver inte anpassa sin vardag till vårdbesök då de kan mäta sina värden när det passar dem, där de befinner sig. Med egenmonitorering ges förutsättningarna för en kontinuerlig relation och ett nära samspel mellan vård och patient. Vårdpersonalen kan i högre utsträckning arbeta proaktivt, vilket leder till en ökad vårdkvalitet och bättre arbetsmiljö. Akuta och oplanerade vårdbesök kan undvikas och vårdens kompetenser och resurser kan nyttjas på ett bättre sätt

Egenmonitoreringen är ett bra komplement till andra kontakter med vården. Den kan bidra till att vården blir effektivare och enklare, både för vårdgivare och patient. Patienten och dessa anhöriga kan också uppleva mer trygghet, frihet och livskvalitet.

Egenmonitorering är ett prioriterat initiativ inom e-hälsa 2025. Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för större patientgrupper.

Äldremottagningar

Region Uppsala ska ta hand om invånare äldre än 75 år som har flera olika behov av hälso- och sjukvård. Arbetet inkluderar att identifiera individer som riskerar att få stora behov framöver och att genomföra förebyggande insatser tillsammans med berörda aktörer. Arbetet ska även följas upp systematiskt så att målgruppen i möjligaste mån kan undvika onödig sjukhusvård. Äldremottagningarna har en äldrekooordinator som ansvarar för arbetet och tillsammans med olika professioner ska även äldreteam finnas på plats för att ge ett gott omhändertagande av målgruppen.

Kontakt: aldremottagning@regionuppsala.se

Stegvis vård psykisk hälsa

Projektet utformar en gemensam modell för arbete med psykisk ohälsa för att fler ska får tillgång till behandling och stöd. Hittills deltar elva av länets vårdverksamheter i utveckling och införande av stegvis vård.

Läs mer om projekt Stegvis vård psykisk hälsa.