Målområde - nära

Vård finns nära mig på nya sätt

Att vården finns nära på nya sätt betyder för invånaren att

  • Vård jag behöver ofta finns nära mig större delen av dygnet.
  • Vården kommer hem till mig.
  • Jag väljer min hälsocentral.
  • För mig som finns långt bort finns närmottagningar. 
  • Digitala stöd och kontaktvägar är integrerade delar i min vård. 

Inom ramen för målområdet nära pågår ett antal projekt. 

Närmottagningar

Under 2021 utreds var länets planerade närmottagningar ska placeras samt vilket utbud av vård de ska ha. Mottagningarna är tänkta att finnas i de delar av länet där man som invånare har långt till sin vårdcentral. Där kommer enklare vård att erbjudas så som hälsovård, såromläggningar och provtagningar. 

Digitala vårdrum

I den nära vården finns planer på att utveckla så kallade digitala vårdrum. Där kan patienten få stöd vid digitala möten tillsammans med sin fasta vårdkontakt eller det vårdteam som omger patienten. Det är särskilt angeläget för de invånare som har långt till vården och inte har möjlighet att använda digitala lösningar i sitt hem.

Vård i hemmet

Inom projektet Vård i hemmet har en kartläggning genomförts av vilka olika former av vård i hemmet som finns och under året kommer projektet att lämna förslag på hur denna vård kan utvecklas och samordnas på ett bättre sätt jämfört med idag.

Äldremottagningar

Ytterligare ett projekt inom målområdet pågår, med fokus på hur vi på bästa sätt ska kunna ta hand om invånare äldre än 75 med komplexa behov. Pilotprojektet innebär att ett antal vårdcentraler testar nya arbetssätt för målgruppen genom så kallade äldremottagningar. Här handlar det om att identifiera individer som riskerar att få stora behov framöver och att genomföra förebyggande insatser tillsammans med berörda aktörer samt följa upp systematiskt så att målgruppen i möjligaste mån kan undvika onödig sjukhusvård.

PEM, patientens egenmontorering

PEM är ett projekt som syftar till att tillgängliggöra och förbättra patientens vårdkvalitet samt underlätta för vårdpersonalens att bedriva vård.

Digitala alternativ som egenmonitorering möjliggör för individen/patienten att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och att vara mer delaktig i sin egen vård. Egenmonitorering ger hälso- och sjukvården tillgång till ett arbetsstöd som kan bidra till ett proaktivt arbete, bättre nyttjande av kompetens samt bättre kunna sortera och prioritera utifrån mer information om patienters sjukdomstillstånd.

Projektet ska därför utforska möjligheterna att ge digitala verktyg till patienter och utforska nya arbetsmodeller för distansvård som inkluderar vårdpersonal, patienter och anhöriga.

KBT via nätet 

KBT via nätet kommer att under året att övergå till ordinarie verksamhet då det blir en del av den nya enheten Nära vård digitalt. Syftet med införandet har varit att öka tillgänglighet till kvalitetssäkrad psykologisk behandling för psykisk ohälsa, i rätt tid utifrån patienternas behov. Idag bedrivs behandling för depression, sömnsvårigheter, stress och utmattning, social ångest och paniksyndrom. Kontakt med psykolog sker genom bedömning inför behandlingarna och regelbunden kontakt under behandlingsperioden. 

Tillgängliga och evidensbaserade insatser vid
psykisk ohälsa

Läs om projektet Effektiv och nära psykologisk behandling.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration