Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Ekonomi och uppföljning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen är.

Politiker, chefer och medarbetare har ett stort gemensamt ansvar att se till att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt.

De största kostnaderna är kostnader för personal, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 

Sysselsättningsgraden har ökat i länet under 2019. Uppsala är bland de fem län i Sverige med högst valdeltagande, högst andel invånare som anser att de kan lita på andra människor och skattar sin hälsa högst. Dessutom har länet lägst andel långtidsarbetslösa. En ambition är att hållbarhet framöver ska prägla den regionala utvecklingen i ännu högre grad än nu.

En dag i Region Uppsalas verksamhet 

 • 1 205 patienter besöker någon av Folktandvårdens 21 allmäntandvårdskliniker. 
 • 1 266 tandvårdsjournaler besöks via 1177. 
 • 211 sms med kallelse till tandvårdsbesök skickas.
 • 22 arbetsmiljö- och miljöklassade byggmaterial hanteras i olika projekt. 
 • 380 patienter transporteras inom Akademiska sjukhuset.
 • 200 gånger hämtas och lämnas prover på Region Uppsalas verksamheter i länet. 
 • 35 anställningsavtal skrivs ut (varje månad betalas 14 407 löner). 
 • 3 500 försändelser via rörpost på Akademiska sjukhuset.
 • 750 kundfakturor (exklusive patientfakturor) och 1 500 leveransfakturor hanteras. 
 • 750 000 kvadratmeter lokalyta förvaltas. 
 • 150 000 påstigningar på stadsbussar, regionbussar och Upptåget. 
 • 18 ambulanser genomför 107 uppdrag, varav 36 är akuta utryckningar. 
 • 11 barn föds på Akademiska sjukhuset. 
 • 60 personer kommer för blodgivning och 140 patienter blodgrupperas.
 • 281 patienter får akutvård, 1 329 besöker en läkare och 88 patienter opereras på Akademiska sjukhuset, 5 700 prover tas på vilka det utförs 26 000 analyser. 

Effekter av corona

Under våren 2020 arbetar Region Uppsala mycket intensivt med att försöka lindra effekterna av smittspridning av coronaviruset, som vållar sjukdomen covid-19. Det är en negativ påverkan på marknadsvärdet av Region Uppsalas kortfristiga finansiella placeringar. I slutet av mars 2020 hade värdet på Region Uppsalas placeringar minskat med cirka 10 procent, vilket motsvarar en värdenedgång om cirka 200 miljoner kronor.

Befolkningsutveckling  

Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till drygt 430 000 invånare. Det skapar möjligheter i form av fler jobb och högre skatteintäkter. Men behovet av vård ökar också eftersom det är i första hand är de äldre som väntas bli fler och de har ofta större vårdbehov.

Regionplan och budget

Det är regionfullmäktige som antar Regionplan och budget (RPB), ett styrdokument som bland annat innehåller strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer och de uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under det kommande året. Uppdragen anger vad som ska ske under året för att Region Uppsala ska närma sig de strategiska målen. 

De strategiska målen är långsiktiga men varje år sätts nya målvärden för indikatorerna. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar om Region Uppsala närmar sig de strategiska målen.

Regionplan och budget 2022-2024 (DocPlus)

Regionplan och budget 2021-2023 (DocPlus)

Regionplan och budget 2020-2022 (DocPlus)

Regionplan och budget 2019-2020 (DocPlus)

Regionplan 2017-2019 och budget 2017 (DocPlus)

Landstingsplan 2016-2018 och budget 2016 (pdf)

Landstingsplan 2015-2017 och budget 2015 (pdf)

Landstingsplan 2014-2016 och budget 2014 (pdf)

Landstingsplan 2013-2015 och budget 2013 (pdf)

Årsredovisning 2020 (DocPlus)

Årsredovisning 2019 (DocPlus)

Redovisning tandvård 2018 (DocPlus)

Årsredovisning 2018 (DocPlus)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Uppföljning 

Styrelser, nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina verksamheter. De rapporterar varje månad och ger dessutom Regionstyrelsen delårs- och helårsbokslutet. Uppföljningen är en ekonomi- och verksamhetsuppföljning för att beslutsfattarna ska få besked både om ekonomin och om hur väl de strategiska målen uppfylls.  

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben