Ekonomi och uppföljning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen är.

Skattepengarna används för att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och för en hållbar utveckling av hela Uppsala län.

En dag i Region Uppsalas verksamhet 

 • Föds 12 barn och 2 IVF-behandlingar genomförs på Akademiska sjukhuset. 
 • Opereras 14 patienter och 113 röntgas på Lasarettet i Enköping, 111 patienter opereras och 571 röntgas på Akademiska sjukhuset. 
 • Tas 5 900 prover, på vilka det utförs 27 000 analyser. 
 • Besöker 1 300 patienter Folktandvårdens 21 allmäntandvårdskliniker. 
 • Besöker 10 000 patienter sin tandvårdsjournal via 1177.se. 
 • Besöker 2 529 patienter vårdcentraler och 90 patienter besöker Nära vård och hälsas habiliteringsenheter.
 • Sker 2 400 avgångar med UL i stadstrafiken, 3 370 avgångar i regiontrafiken och 114 avgångar i tågtrafiken. 
 • Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
 • Besöker 140 personer det natursköna området kring Wiks slott.
 • Förvaras, vårdas och tillgängliggörs 5 100 hyllmeter fysiska och sju terabyte digitala arkivhandlingar från Region Uppsalas 158-åriga historia av Regionarkivet. 
 • Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service. 
 • Pågår 700 forskningsstudier i samarbete med Uppsala universitet.
 • Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 5 556 kWh.

Befolkningsutveckling  

Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till drygt 430 000 invånare. Det skapar möjligheter i form av fler jobb och högre skatteintäkter. Men behovet av vård ökar också eftersom det är i första hand är de äldre som väntas bli fler och de har ofta större vårdbehov.

Regionplan och budget

Det är regionfullmäktige som antar Regionplan och budget (RPB), ett styrdokument som bland annat innehåller strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer och de uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under det kommande året. Uppdragen anger vad som ska ske under året för att Region Uppsala ska närma sig de strategiska målen. 

De strategiska målen är långsiktiga men varje år sätts nya målvärden för indikatorerna. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar om Region Uppsala närmar sig de strategiska målen.

Uppföljning 

Styrelser, nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina verksamheter. De rapporterar varje månad och ger dessutom Regionstyrelsen delårs- och helårsbokslutet. Uppföljningen är en ekonomi- och verksamhetsuppföljning för att beslutsfattarna ska få besked både om ekonomin och om hur väl de strategiska målen uppfylls.