Ekonomi och uppföljning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen är.

Skattepengarna används för att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och för en hållbar utveckling av hela Uppsala län.

En dag i Region Uppsalas verksamhet 

 • Föds 12 barn på Akademiska sjukhuset.
 • Besöker 60 patienter akutmottagningen på Lasarettet i Enköping och 260 patienter får akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.
 • Opereras 14 patienter på Lasarettet i Enköping och 127 patienter på Akademiska sjukhuset.
 • Besöker 2 778 patienter Nära vård och hälsas vårdcentraler och 89 patienter besöker förvaltningens habiliteringsenheter.
 • Besöker 1 010 patienter Folktandvårdens 20 allmäntandvårdskliniker och 82 patienter söker vård för akuta tandvårdsbesvär hos regionens allmäntandvård.
 • Hanterar vården 1 960 invånarärenden i 1177.se.
 • Får 442 personer råd om vård eller hänvisning till lämplig vårdnivå av 1177 på telefon.
 • Sker 2 800 avgångar i stadsbusstrafiken och 2 900 avgångar i regionbusstrafiken. Region Uppsala finansierar även 147 avgångar med Mälartåg och 160 avgångar med SL-pendeln.
 • Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
 • Besöker 140 personer det natursköna området kring Wiks slott.
 • Tar länets invånare och medarbetare i Region Uppsala del av de 22 000 konstverk som finns i Region Uppsalas lokaler.
 • Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service.
 • Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 2 871 kWh.

Befolkningsutveckling  

Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till drygt 430 000 invånare. Det skapar möjligheter i form av fler jobb och högre skatteintäkter. Men behovet av vård ökar också eftersom det är i första hand är de äldre som väntas bli fler och de har ofta större vårdbehov.

Regionplan och budget

Det är regionfullmäktige som antar Regionplan och budget (RPB), ett styrdokument som bland annat innehåller strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer och de uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under det kommande året. Uppdragen anger vad som ska ske under året för att Region Uppsala ska närma sig de strategiska målen. 

De strategiska målen är långsiktiga men varje år sätts nya målvärden för indikatorerna. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar om Region Uppsala närmar sig de strategiska målen.

Uppföljning 

Styrelser, nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina verksamheter. De rapporterar varje månad och ger dessutom Regionstyrelsen delårs- och helårsbokslutet. Uppföljningen är en ekonomi- och verksamhetsuppföljning för att beslutsfattarna ska få besked både om ekonomin och om hur väl de strategiska målen uppfylls.