Hälsofrämjande arbete

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och primärvården och habiliteringen har stora möjligheter att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta med goda levnadsvanor och förebyggande arbete.

Tillsammans arbetar vi för att integrera det hälsoinriktade arbetet inom länets samlade primärvård och Region Uppsalas habilitering. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Kunskapsunderlag – levnadsvanor för Region Uppsala

Socialstyrelsens riktlinjer för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nätverk

Kontakt

Malin Larhammar

Hälsoplanerare

Amanda Holm

Hälsoplanerare

Hitta på sidan